top of page
Поиск

Kuran mugjyza


Allahyň Resulynyň mugjyzasy ýaradylanlaryň bir surasy ýaly getirmekden, düzmekden ejiz gelen Kuran Kerimi. Näçe Kurana we oňa eýerenlere duşmançylyk etselerde, nähili dil taýdan güçli hem bolsalarda, içinde iň kiçi surasy ýaly hem özlerinden düzmegi başarmadylar. Buňa deli bolsa, Allah Tagalanyň aýdan sözi: “Eger siziň Biziň gulumyza (Muhammede) inderen zatlarymyza (Kurana) şübhäňiz bar bolsa, onda siz oňa (Kuranyň süresine) meňzeş bir süre getiriň! Eger dogruçyl bolsaňyz, Allahdan özge (ybadat edýän) şaýatlaryňyzy hem çagyryň!”

ُ

(Bakara 23)هلثمُنمُةروسبُاوتأفُاندبعُعَلُالنزنُاممُبيرُفُِمتنك ُ نوَإِ ُيقدصُمتنك


Allah Tagala aýtdy: “(Eý, Muhammet!) Aýt: «Eger ynsanlar we jynlar bu Kuranyň meňzeşini getirmek üçin jemlenseler hem, meňzeşini getirip bilmezler. Hatda olar (bileleşip) biri-birlerine ýardam berseler hem (muny başaryp bilmezler).” 9 (Isro 88)

(Bakara 23)هلثمُنمُةروسبُاوتأفُاندبعُعَلُالنزنُاممُبيرُفُِمتنك ُ نوَإِ ُيقدصُمتنك Allah Tagala aýtdy: “(Eý, Muhammet!) Aýt: «Eger ynsanlar we jynlar bu Kuranyň meňzeşini getirmek üçin jemlenseler hem, meňzeşini getirip bilmezler. Hatda olar (bileleşip) biri-birlerine ýardam berseler hem (muny başaryp bilmezler).” 9 (Isro 88) ُاوتأفُاندبعُعَلُالنزنُاممُبيرُفُِمتنك ُ نوَإِ ُيقدصُمتنك Allah Tagala aýtdy: “(Eý, Muhammet!) Aýt: «Eger ynsanlar we jynlar bu Kuranyň meňzeşini getirmek üçin jemlenseler hem, meňzeşini getirip bilmezler. Hatda olar (bileleşip) biri-birlerine ýardam berseler hem (muny başaryp bilmezler).” 9 (Isro 88)

12 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Allame Albani -Rahymehullah- aýtdy: "(Namazda) Iki gadamyny örtmedik zenanyň namazy dogry bolmaz, egerde ol zenanlar bilmeseler olara öwrediler, egerde bilseler we ýeňil-selpaý garasalar, onda namazla

Ibn Mäjişun (Rahymehullah) aýtdy: Ymam Mäligiň şeýle diýýänini eşitdim: "Kim Yslamda ýagşy bidgat bardygyny nygtaýan bolsa, Muhammed (Sallallahu aleýhi we sellem) (Allahy bize iberen) habaryna hyýanat

Enes bin Mälik (Razyýallahu anhu) aýtdy: Nebiýniň (Sallallahu aleýhi we sellem) iň köp dogasy: "Allahumme, robbenä! Ätinä fid-dunýä haseneten we fil-ähyroti haseneten we kynä azäben-när" Buhary 6389 M

bottom of page