top of page
Поиск

Jumga gününiň ahyrky sagadynda doga etmek


1. Enes ibn Mälik (Razyýallahu anhu): Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) aýtdy:

“Jumga gününde (dogalaryň kabul bolmasy) umyt edilýän wagty sypdyrmaň, ikindi namazyndan soň gün batýança.”([1])


2. Jäbir (Razyýallahu anhu): Allahyň Resuly (Sallallahu aleýhi we sellem) aýtdy:

“Jumga gününde on iki sagat (wagt) bardyr, şol (wagtlarda) bir zat diläp (dilegine jogap) berilmedik bir musulman bende-de ýokdur, şonuň üçin, ony (dilegler kabul bolýan sagady) ikindiden soň ahyrky wagtda gözläň.”([2])


Şeýh El-Elbäni: “Ol wagtyň jumga gününiň iň soňky sagady diýip sahabalaryň ylalaşygy dogry ýol (bilen bize ýetendir), şonuň üçin, olara ters gitmek rugsat däldir.”([3])

([1]) Sahyh Tirmizi 489. ([2]) Sahyh Ebu Dawud 1048. ([3]) Sahyh Tergyb 441/1, Zagyýfa 13/846.

7 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Allame Albani -Rahymehullah- aýtdy: "(Namazda) Iki gadamyny örtmedik zenanyň namazy dogry bolmaz, egerde ol zenanlar bilmeseler olara öwrediler, egerde bilseler we ýeňil-selpaý garasalar, onda namazla

Ibn Mäjişun (Rahymehullah) aýtdy: Ymam Mäligiň şeýle diýýänini eşitdim: "Kim Yslamda ýagşy bidgat bardygyny nygtaýan bolsa, Muhammed (Sallallahu aleýhi we sellem) (Allahy bize iberen) habaryna hyýanat

Enes bin Mälik (Razyýallahu anhu) aýtdy: Nebiýniň (Sallallahu aleýhi we sellem) iň köp dogasy: "Allahumme, robbenä! Ätinä fid-dunýä haseneten we fil-ähyroti haseneten we kynä azäben-när" Buhary 6389 M

bottom of page