top of page
Поиск

Ibn Jewziniň (Rahymahullah) eden ajaýyp doga-dilegi.

Ilähim (Ybadat edýänim, Allahym)! Sen barada aýdýan dile azap berme, Saňa delalat edýän ylymlara seredýän göze-de, Seniň hyzmatyňda gezýän aýagada we Seniň Resulyň hadysyny ýazýan elede (azap berme). Seniň Yzzatyň (Beýikligiň, Şan-şöhradyň) bilen dileýärin meni oda salma, men diniňi goraýanymy ol Od eýeleri bilýärdiler.


Ibn Jewzi (Rahymehullah).


Zeýl Tobekotil-Hanabile, libn Rojeb, Ubeýkan çapy, 2j, 499sah.

6 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Allame Albani -Rahymehullah- aýtdy: "(Namazda) Iki gadamyny örtmedik zenanyň namazy dogry bolmaz, egerde ol zenanlar bilmeseler olara öwrediler, egerde bilseler we ýeňil-selpaý garasalar, onda namazla

Ibn Mäjişun (Rahymehullah) aýtdy: Ymam Mäligiň şeýle diýýänini eşitdim: "Kim Yslamda ýagşy bidgat bardygyny nygtaýan bolsa, Muhammed (Sallallahu aleýhi we sellem) (Allahy bize iberen) habaryna hyýanat

Enes bin Mälik (Razyýallahu anhu) aýtdy: Nebiýniň (Sallallahu aleýhi we sellem) iň köp dogasy: "Allahumme, robbenä! Ätinä fid-dunýä haseneten we fil-ähyroti haseneten we kynä azäben-när" Buhary 6389 M

bottom of page