top of page
Поиск

Iýmän näme zat?

Jogap: Allaha, perişdelerine, kitaplaryna, ilçilerine (resullaryna) ahyrýet gününe, ýazgydyň haýryna we şerine(1) iýman etmegiň (berk ynanyp, diliň bilen tassyklap, daşgy organlaň bilen ýerne ýetirmegiň). Buňa delil bolsa Allah Tagalanyň aýdan sözi: “Pygamber öz Perwerdigäri tarapyndan özüne inderilen (Kurana) iman getirdi we möminler (hem iman getirdiler). Olaryň hemmesi Allaha, Onuň perişdelerine, kitaplaryna we pygamberlerine iman etdiler.” (Bakara 285) (1) Ýagny Allahyň haýyram we şerem ýazanyna, olary ýaradanyna iman etmek.

3 просмотра0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Allame Albani -Rahymehullah- aýtdy: "(Namazda) Iki gadamyny örtmedik zenanyň namazy dogry bolmaz, egerde ol zenanlar bilmeseler olara öwrediler, egerde bilseler we ýeňil-selpaý garasalar, onda namazla

Ibn Mäjişun (Rahymehullah) aýtdy: Ymam Mäligiň şeýle diýýänini eşitdim: "Kim Yslamda ýagşy bidgat bardygyny nygtaýan bolsa, Muhammed (Sallallahu aleýhi we sellem) (Allahy bize iberen) habaryna hyýanat

Enes bin Mälik (Razyýallahu anhu) aýtdy: Nebiýniň (Sallallahu aleýhi we sellem) iň köp dogasy: "Allahumme, robbenä! Ätinä fid-dunýä haseneten we fil-ähyroti haseneten we kynä azäben-när" Buhary 6389 M

bottom of page