top of page
Поиск

Dogry ýol.Allah Tagala Kuran Kerimde aýtdy:


"Bu Kitap, onda hiç-hili şek-şübhe bolmadyk, gaýyba iman edýän, namaz okaýan we Biziň özlerine beren rysgalymyzdan haýyr- sahawat edýän we (şeýle-de) saňa inderilene (Kurana) we senden öňki (ilçilere-resullara) inderilen (kitaplara) iman edýän, ahyrete (hem) olar iman edýän takwalar üçin dogry ýoldur. Ine, olar (takwalar) özleriniň Robbundan (gelen) dogry ýoldadyrlar we halas bolanlar (hem) hut olaryň özleridir." (Bakara 2-5)


Bu aýatlardan çykýan peýda:

Kuranda hiç hili şek-şübhe ýok, gapma-garşylyk ýok.

Kuran dogry ýoly görkezýän kitap, mundan başga ýerde dogrulyk tapylmaz.

Dogry ýol gözleýän kişi ony Kurandan tapjakdyr.

Takwalar Allahyň gazabyndan we azabyndan (Dowzahdan) halas boljaklardyr.

Bu aýatda Takwalygyň wasplary sanalandyr, olar:

1-Allahyň we Resulynyň habar beren gaýybyna iman etmek.

2-Muhammede (Sallallahu aleýhi we sellem) we ondan ozalky geçen resullara we nebiýlere iman etmek. Olara inen kitaplara we sahypalara iman etmek

3-Namaz okamak.

4-Zekat bermek we daşyndan sadaka bermek.

Kurany okamakdan, onuň manylaryna düşünmekden, oňa pikir aýlamakdan daşda bolup, özüni dogry ýolda görýän Şeýtanyň toruna düşen we özüniň bilmeýänini bilmeýän naçardyr.19 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Allame Albani -Rahymehullah- aýtdy: "(Namazda) Iki gadamyny örtmedik zenanyň namazy dogry bolmaz, egerde ol zenanlar bilmeseler olara öwrediler, egerde bilseler we ýeňil-selpaý garasalar, onda namazla

Ibn Mäjişun (Rahymehullah) aýtdy: Ymam Mäligiň şeýle diýýänini eşitdim: "Kim Yslamda ýagşy bidgat bardygyny nygtaýan bolsa, Muhammed (Sallallahu aleýhi we sellem) (Allahy bize iberen) habaryna hyýanat

Enes bin Mälik (Razyýallahu anhu) aýtdy: Nebiýniň (Sallallahu aleýhi we sellem) iň köp dogasy: "Allahumme, robbenä! Ätinä fid-dunýä haseneten we fil-ähyroti haseneten we kynä azäben-när" Buhary 6389 M

bottom of page