top of page
Поиск

BIDGADYŇ HOWPY

Ibn Mäjişun (Rahymehullah) aýtdy:

Ymam Mäligiň şeýle diýýänini eşitdim:

"Kim Yslamda ýagşy bidgat bardygyny nygtaýan bolsa, Muhammed (Sallallahu aleýhi we sellem) (Allahy bize iberen) habaryna hyýanat eden diýip hasap edendigidir, sebäbi Allah Tagala aýdýar: "Bu gün size diniňizi doldurdym, size nygmatymy tamamladym we size Yslamy din taýdan razy boldy""

Soňra (Ymam Mälik) aýtdy:

"Ol gün din bolmadyk bu günem din bolmaz"

El-Ygtysom Liş-Şatybyý.

Ýagny- Allahyň Resulynyň (Sallalahu aleýhi we sellem) döründe dinde bolmadyk zat, bu günem dinden bolmaz, adamlar beýle hasap etselerde.

22 просмотра0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Allame Albani -Rahymehullah- aýtdy: "(Namazda) Iki gadamyny örtmedik zenanyň namazy dogry bolmaz, egerde ol zenanlar bilmeseler olara öwrediler, egerde bilseler we ýeňil-selpaý garasalar, onda namazla

Enes bin Mälik (Razyýallahu anhu) aýtdy: Nebiýniň (Sallallahu aleýhi we sellem) iň köp dogasy: "Allahumme, robbenä! Ätinä fid-dunýä haseneten we fil-ähyroti haseneten we kynä azäben-när" Buhary 6389 M

Ibn Rojeb (Rahymahullah) aýtdy: "Kimiň günäleri we erbetlikleri köplese, hatda o; sanar we hasap ederden käp bolsa, onda Allahdan Allahyň bilýänini bagyşlamagyny dilesin, sebäbi Allah ähli zady bildi

bottom of page