top of page
Поиск

Agşam namazynyň azanyndan soň we kamatdan ozal nefil namazy okalarmy?

Agşam namazynyň azanyndan soň we kamatdan ozal nefil namazyny okamak barasynda Alymlar 3 pikire bölündiler:

1-nji:

“Okamak mustahab (sogaply, halanylýan iş)” diýenler, muny Şafygylar, Ymam Buhary, Ymam Muslim we Ibn Hazm Zohyry (Rahymahumullah) dagylar diýdiler, bular şu delillere daýandylar:

- Allahyň Resuly (Sallallahu aleýhi we sellem): "Agşam namazyndan ozal namaz okaň!" diýip üç gezek gaýtalap, yzyndan: "Kim islese" diýdi. Buhary 1183.

- Enes Bin Mälik (Razyýallahu anhu) aýtdy: "Allaha kasam bolsun! Allahyň Resulynyň uly sahabalarynyň agşam namazynda (ýeke okalanda öňüňde tutulýan) sutralara ilkinji barmaga ýaryşýanlaryny gördüm" ýagny, şoňa baryp dessine nefil okamak üçin haýdaýardylar. Buhary 503

- Enes Bin Mälik (Razyýallahu anhu) aýtdy: "Medinede egerde azançy agşam namazyna azan aýtsa, sutralara tarap haýdardylar we iki rekegatdan, iki rekagatdan namaz okardylar" Muslim 837

- Abdurryzzagyň (Rahymahullah) Musannyf (2/433) kitabynda Abdurrahman bin Awf we Ubeý bin Kab (Razyýallahu anhu) dagy Agşam namazyndan ozal iki rekegat okanlaryny getiren.

2-nji:

“Okalmaýar” diýdiler. Muny Hanafylarda (Rahymahumullah) has gowunyň tersi, Mälikilerde (Rahymahumullah) bolsa mekruh hasap edildi. Bular şu eserlere daýandylar:

- Tawus (Rahymahullah) aýtdy: Ibn Omardan ol barada soraldy, aýtdy: "Allahyň Resulynyň döwründe biriniňem ony okanyny görmedim we ikindi namazyndan soňra iki rekegata rugsat berdi" Ebu Dawud 1284

- Ybrahym Nahagy (Rahymahullah) aýtdy: "Ony Ebu Bekrem, Omaram we Osmanam okamady" Musannyf Abdurryzzak 2/434

3-nji:

“Jäiz, okasa bolýar” diýdiler. Muny Hanbalylar (Rahymahumullah) diýdiler, delilleri:

- Enes bin Mälik (Razyýallahu anhu) aýtdy: "Allahyň Resulynyň döwründen gün batanyndan soňra we agşam namazyndan ozal iki rekegat namaz okardyk" (Ýanyndaky:) Oňa: "Allahyň Resuly (Sallahu aleýhi we sellem) ol iki rekegaty okardymy?" diýdim, aýtdy: "Ol iki rekegaty biziň okaýanymyzy görerdi, buýurmardam, gadaganam etmezdi" Muslim 836

Mende dogrusy, birinjileriň aýdany, sebäbi:

- Daýanan delilleri güýçli, aýdyň bolmagy we delilleri Sahyh Buharyda we Sahyh Muslimde gelmedi/

- Birinjileriň delillerinde bilenlerini, görenlerini aýtdylar, ikinjide görmediklerini, bärde Hadys kadasy muny çürk kesik edýär, olam: "Bileniňki hujjet (çürtkesik delil, subutnama) bilmedigiň öňünde"

Muny Lejnetud-Däime, Ibn bäz we Ibn Useýmin (Rahymahumullah) dagylar hem dogry gördüler.

Ýöne bir bellik: Kim beýleki alymlaryň sözüni alsa, onuň bilen dawa etmeli däldir, bu meselede her kim haý höwesine görä delde haýsy-sy Allahyň öňünde has dogrudyr öýdenini alyp amal eder, garşydaşyna at dakmaz, günäkärlemezem, sebäbi bularyň ählisi Ehlisünnetiň sözleri. Bu meselede dawa etýän bolsa dinde bisowatlygy üçindir.

Has dogrusynam Allah biler

89 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Allame Albani -Rahymehullah- aýtdy: "(Namazda) Iki gadamyny örtmedik zenanyň namazy dogry bolmaz, egerde ol zenanlar bilmeseler olara öwrediler, egerde bilseler we ýeňil-selpaý garasalar, onda namazla

Ibn Mäjişun (Rahymehullah) aýtdy: Ymam Mäligiň şeýle diýýänini eşitdim: "Kim Yslamda ýagşy bidgat bardygyny nygtaýan bolsa, Muhammed (Sallallahu aleýhi we sellem) (Allahy bize iberen) habaryna hyýanat

Enes bin Mälik (Razyýallahu anhu) aýtdy: Nebiýniň (Sallallahu aleýhi we sellem) iň köp dogasy: "Allahumme, robbenä! Ätinä fid-dunýä haseneten we fil-ähyroti haseneten we kynä azäben-när" Buhary 6389 M

bottom of page